top of page

Our Team. Ekip Nou.

Fondasyon Ginen se yon bagay ki fet avek volontarya anpil moun. Men genyen yon ekip ki sanse pran pi gwo responsabilite pou Pak la - se yo ki asire pye bwa toujou genyen dlo, ke timoun yo toujou kapab kwe, e ke moun respekte pwensip Pak la. Nou kapab aprann plis sou yo isit la:

 

Fondasyon Ginen is an initiative that is supported by the work of countless volunteers. But there is a core team who has taken the most responsibility for the Park - they are the ones who ensure that the trees always have water, the children always are able to play, and that people respect the principles of the Park. You can lear more about them here:

Louino Robillard

Louino se fondate Pak la. Li se yon moun ki te fet St Rafayel men grandi Site Soley. Se li ki responsab gwo vizyon Pak la.

 

Louino is the founder of the Park. He was born in St Raphael but grew up in Cite Soleil. He is responsible for the big vision of the Park. 

Pierre Brunel Joseph

Brunel fet e grandi nan Sen Rafayel. Li se yon kiltivate nan zon nan, e se li ki jesyone Pak la. 

 

Brunel was born and raised in St Raphael, and is a local farmer. He is the manager of the Park, and is responsible for daily operations.

Rose Kerline Robillard

Kerline te fet nan Sen Rafayel, epi li tounen viv nan kominote. Li responsab pran swen pye bwa yo.

 

Kerline was born in St Raphael and returned to live in the communtiy recently. She is also responsible for taking care of the trees.

Sabina C Robillard

Sabina se yon Ameriken ki la an Ayiti depi 2010. Li se ko-fondate Pak la ansanm ak Louino, e se responsab pou kominikasyon.

 

Sabina is an American who has been in Haiti since 2010. She is the co-founder of the Park alongside Louino, and is responsible for communications.

Lesly Desroches

Lesley se yon jen agronom ki grandi nan Sen Rafayel. Li spesyalize nan zafe rebwazman, e se li ki responsab pepinye a ak sante pye bwa yo.

 

Lesley is a young agronomist that was raised in the area. He specializes in reforestation, and he is responsible for the nursery and the health of the trees.

You can help too!
Ou kapab ede tou!
bottom of page