top of page

Pepinye a / The tree Nursery

 

The idea behind Pak nan Ginen is not only to have a small model forest inside of the park, but to inspire people to plant more trees across St Raphael. In this aim, Robi and his team developed a partnership with Agronomist Gracia and a colleague and helped them to establish a community nursery. This has given the young agronomists a place to put their knowledge into practice, and has also become a source of saplings for the rest of the community. The nursery has cultivated trees from mango to moringa to mapou, and there have been several distributions to local community members. They have experimented with cultivating seeds that are both rare (the chokogou tree that was once indigenous to Haiti and somewhat disappeared) and foreign (like the sapot seeds that were brought by someone from the Dominican Republic).

 

Ide deye Pak nan Ginen se pa selman pou genyen yon ti fore model andan pak lan, men se pito pou enspire moun pou plante plis pye bwa toupatou nan Sen Rafayel. Nan objektif sa, Robi ak ekip li te devlope yon patenarya ak Agwonom Gracia e koleg li pou ede yo etabli yon pepinye kominote a. Sa te bay jen agwonom yo yon chans pou mete konesans yo an praktik. Pepinye a vin yon sous ti pye bwa pou res kominote a. Pepinye kiltive plizye kalite pye bwa (pa egzanp, mango ak mapou ak doliv), e genten genyen plizye distribisyon pye bwa bay mamb kominote a. Yo tou genyen yon espas pou yo eksperimante ak pye bwa ki ra (tankou pye bwa 'chokogou', ki se yon pye bwa natif natal an Ayiti men ki manke disparet) ak pye bwa etranje (tankou 'sapot' ki soti nan Sen Domeng).

bottom of page